اعضای انجمن صنفی کارفرمایی

اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنایع برق و الکترونیک شهرستان اصفهان

هیات مدیره

سید محسن پورسعید

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

فریدون گلکار

نائب رئیس

امیرحسین امیدیان

خزانه دار

نسرین حبیب آگهی

عضو اصلی

علی جانثاری

عضو اصلی

احمد اشفاق

عضو اصلی

زهره باطنی

دبیر انجمن

محمد رضا افاضلی

عضو علی البدل

منوچهر رفیعی پور

عضو علی البدل

بازرسین

مهدی کرمانی

بازرس اصلی

حمید مومزایی

بازرس اصلی