انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان : دیدارها، نشست ها و حضور در مراسم اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان