انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان : دیدار اعضای انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان با رئیس شرکت شهرکهای استان در تاریخ 11 اردیبهشت 1395