درباره انجمن

انجمن تخصصی ترویج و مصرف بهینه  همگن برق و الکترونیک استان اصفهان​ انجمن تخصصی ترویج و مصرف بهینه  همگن برق و الکترونیک استان اصفهان​ انجمن تخصصی ترویج و مصرف بهینه  همگن برق و الکترونیک استان اصفهان​ انجمن تخصصی ترویج و مصرف بهینه  همگن برق و الکترونیک استان اصفهان​

اخبار
چند رسانه ایی
دیدار ها و نشست های هیات رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان

دیدارها، نشست ها و حضور در مراسم اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان

دیدار رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان با مدیرکل بحران استانداری اصفهان

دیدار و تبادل نظر سید محسن پورسعید رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان با مهندس شیشه فروش مدیرکل بحران استانداری اصفهان در اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار انجمن برق با دکتر بگی رئیس شرکت شهرکهای اصفهان

دیدار اعضای انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان با رئیس شرکت شهرکهای استان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار با دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان

دیدار هیات رئیسه انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک با دکتر جمالی نژاد شهردار وقت اصفهان در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار ها و نشست های هیات رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان
دیدار رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان با مدیرکل بحران استانداری اصفهان
دیدار انجمن برق با دکتر بگی رئیس شرکت شهرکهای اصفهان
دیدار با دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان
دیدار انجمن برق از نمایشگاه اصفهان

مجله تخصصی برق و انرژی

رسانا پیام مجله تخصصی حوزه برق و انرژی است که به صاحب امتیازی انجمن ترویج و مصرف بهینه صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان و مدیر مسئولی مهندس سید محسن پورسعید به صورت مکتوب و مجازی منتشر می شود.