انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان : دیدار هیات رئیسه انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک با دکتر جمالی نژاد شهردار وقت اصفهان در تاریخ 15 اردیبهشت 1395