انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان : دیدار و تبادل نظر سید محسن پورسعید رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان با مهندس شیشه فروش مدیرکل بحران استانداری اصفهان در اردیبهشت 1395