استفاده از ارز حاصل از صادرات در پرداخت‌های مرتبط با سرمایه گذری خارجی